§ I Postanowienia ogólne

Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: https://atocan.com który prowadzony jest przez ATOMIS Marcin Machciński, ul. Ogrodowa 5, 09 -140 Raciąż, woj. Mazowieckie, NIP.: PL5671523041, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sprzedawca lub Sprzedający - ATOMIS Marcin Machciński, ul. Ogrodowa 5, 09 -140 Raciąż, woj. Mazowieckie, NIP.: PL5671523041
 • Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
 • Konsument - klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://sklep.atomis.com.pl
 • Produkt - rzecz lub rzeczy ruchome lub usługi przeznaczone do sprzedaży, dostępne w Sklepie. Cena - cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.
 • Koszty dostawy - koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.
 • Termin dostawy - termin dostarczenia Produktu do Miejsca dostawy.
 • Dostawca - firma kurierska, której Sprzedawca powierza dostawy Produktów.
 • Zamówienie - zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.
 • Miejsce dostawy - adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu
 • Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sieci Internet.

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów, objętych obowiązującą w określonym czasie promocją.

Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca na potrzeby obsługi Zamówień kontaktuje się z Klientami drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

Każdy zarejestrowany Klient, po zalogowaniu ma dostęp do spisu wszystkich swoich zamówionych towarów w Sklepie.

Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. § II Składanie Zamówień 1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji: poprzez stronę internetową Sklepu: http://sklep.atomis.com.pl poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: atomispl@gmail.com telefonicznie pod nr tel. +48 505 624 873; +48 730 690 000 Firma nie prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaży wysyłkowej jest również możliwość odebrania towaru osobiście po uprzednim kontakcie z firmą Atomis Marcin Machciński. 2. Procedura składania i realizacji zamówień Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Atomis Marcin Machciński zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane. Firma Atomis Marciń Machciński zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym atomis.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Jest również możliwość za pośrednictwem okonki waluty EURO przeliczyć polskie złotówki na EURO według kursu EURO. W przypadku zwrotu paczki z powodu nie podjęcia w terminie - koszty ponosi kupujący. Firma Atomis Marcin Machciński wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 14 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 14 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę na następny dzień roboczy. § III Terminy dostawy Termin dostawy wskazany jest każdorazowo dla Produktu i widoczny jest przy Produkcie. Termin dostawy liczony jest w dniach roboczych (z wyłączeniem sobót) od dnia złożenia Zamówienia - w przypadku wyboru płatności "za pobraniem" albo od dnia zapłaty - w przypadku wyboru innej formy płatności. Sprzedawca poinformuje Klienta o wysyłce Produktu z Magazynu Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Produktu, a po jego bezskutecznym upływie, może od umowy odstąpić. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z uwagi na niedostępność Produktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może, bez utraty innych roszczeń: Wyrazić zgodę na zmianę Terminu dostawy; Zmienić Zamówienie; Odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli Klient dokonał przedpłaty. Postanowienia Regulaminu dotyczące Terminu dostawy stosuje się odpowiednio do terminu, w którym Produkt będzie możliwy do odbioru w Puncie Odbioru Osobistego, w przypadku wyboru przez Klienta takiej formy realizacji Zamówienia. § IV Realizacja Zamówienia: Dostawa Sprzedawca będzie realizował Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy, zgodnie z treścią złożonej przez Klienta dyspozycji w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów (uzależniony jest od wybranej formy płatności i dostawy). W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostawy nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient powinien w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Sprzedawca prześle Klientowi Fakturę lub paragon dołączoną wraz z towarem na adres dostawy towaru. W przypadku sprzeciwu Klienta, Sprzedawca prześle Klientowi fakturę VAT w wersji elektronicznej. § V Płatności Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form: Płatność online: za pośrednictwem serwisów: Serwisu PayU - w chwili składania Zamówienia Wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy - w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia Gotówką - do rąk Dostawcy przy odbiorze Produktu w Miejscu dostawy ("za pobraniem"). W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta, dane firmy oraz numer Zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy: PKO BP - rachunek w PLN ; Kod BIC (Swift): BPKOPLPW ; PL 27 1020 1592 0000 2602 0175 8002 PKO BP - rachunek w EURO ; Kod BIC (Swift): BPKOPLPW ; PL 53 1020 1592 0000 2002 0242 9553 PKO BP - rachunek w USD ; Kod BIC (Swift): BPKOPLPW ; PL95 1020 1592 0000 2902 0276 1260 Płatności można dokonywać również na konto PayPal : PayPal@atomis.pl Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów wysłanych do Klientów niebędących konsumentami do momentu zapłaty Ceny. § VI Odstąpienie Konsumenta od Umowy Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy powinien złożyć stosowne oświadczenie za pośrednictwem operatora pocztowego, lub pocztą elektroniczną na adres: atomispl@gmail.com Konsument może skorzystać z wzoru formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Jednocześnie Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zarówno Sprzedawca, jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Zwracany Produkt należy wysłać niezwłocznie na adres: ATOMIS Marcin Machciński, ul. Ogrodowa 5, 09-140 Raciąż Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty realizacji Zamówienia (Koszty dostawy), z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o których mowa powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów: Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; zawartej w drodze aukcji publicznej; dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, tj. w zakresie niektórych spośród nabytych Produktów, w sytuacji gdy Koszty dostawy były uzależnione od liczby zakupionych Produktów zostaną one zwrócone w części stanowiącej nadwyżkę powyżej Kosztów dostawy, skalkulowanych dla Produktu lub Produktów, od których zakupu Klient nie odstępuje. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego (wyższe od najniższych Koszty dostawy), Sprzedający zwróci Klientowi, który odstępuje od umowy, kwotę będącą równowartością najtańszego sposobu dostarczenia Produktu (najniższe Koszty dostawy). W przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Konsument otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą, o ile wcześniej wystawiona była dla niego faktura. Wzór formularza odstąpienia od umowy: (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: ATOMIS Marcin Machciński, ul. Ogrodowa 5, 09 -140 Raciąż, e-mail: atomispl@gmail.com Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*)o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ........................................ Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):.................... Imię i nazwisko konsumenta(-ów):.................... Adres konsumenta(-ów):.................... Dane dodatkowe (nieobowiązkowe, ale bardzo pomocne w sprawnym załatwieniu sprawy): Numer klienta:.................... Numer faktury:.................... UWAGA: Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli płatność nastąpiła przelewem lub kartą płatniczą, w razie niewskazania numeru rachunku bankowego zwrot nastąpi na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z której dokonano płatności, przy płatności za pobraniem zwrot dokonany będzie przekazem pocztowym jeśli nie zdecydują się Państwo wyrazić poniższej zgody na przelew bankowy): Wyrażam zgodę na zwrot dokonanej płatności przelewem na rachunek bankowy o numerze: ................................................................................................................................... Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) § VII Obowiązek dostarczenia Produktu bez wad, reklamacje Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Produktu bez wad, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. art. 556 i nast. W przypadku wystąpienia wad, Klient może dochodzić swoich uprawnień z rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również z gwarancji. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym, albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. W przypadku rękojmi Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a także za wady prawne. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w ramach rękojmi Klient może żądać: Naprawy Wymiany Produktu na wolny od wad; Obniżenia Ceny; Odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu. Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie reklamacji. W celu zareklamowania wadliwego Produktu na podstawie rękojmi, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem czy korzysta z rękojmi, czy z gwarancji (w przypadku gdy została udzielona gwarancja), przyczyny reklamacji (w przybliżeniu podać na czym wada polega), podaniem swoich danych, w tym: imię i nazwisko lub firma, adres email lub numer telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Klient powinien wskazać wybrany sposób realizacji reklamacji: naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna. Reklamację można złożyć również przy wykorzystaniu formularza reklamacji, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Reklamację (np. wypełniony formularz), wadliwy Produkt, dowód zakupu (np. faktura VAT) lub informację o dowodzie zakupu (np. numer Zamówienia, data, paragon) należy wysłać na adres: ATOMIS Marcin Machciński, ul. Ogrodowa 5, 09 -140 Raciąż, e-mail: atomispl@gmail.com W celu skorzystania z możliwości odbioru reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę, Klient może skontaktować się za pomocą adresu e-mail i telefonicznie. Jeśli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Klient powinien udostępnić go w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Sprzedawca w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji. Klient nie będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie przed jego terminem zawiadomienia o wadzie. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się wyłącznie do zaspokojenia roszczeń z tytułu rękojmi z wyłączeniem odpowiedzialności odszkodowawczej określonej w art. 566 k.c. § VIII Gwarancje Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów ATOMIS Marcin Machciński ponosi odpowiedzialność za wady. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym ATOMIS Marcin Machciński może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu roku od jej wydania Klientowi. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. § IX Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami W stosunku do Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ograniczona jest do rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również gwarancji, przy czym wyłączone są roszczenia odszkodowawcze. W pozostałym zakresie Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody (straty, utracone korzyści) powstałe w związku z niewykonaniem umowy, bądź niewłaściwym wykonaniem umowy (poza zwrotem ceny i kosztów dostawy), dostarczeniem wadliwych Produktów lub w związku z opóźnieniem w dostawie. § X Ochrona danych osobowych Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator spełnia obowiązki informacyjne na etapie zbierania danych od osób, których dotyczą. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plikach cookies zostały zawarte w zakładce Polityka prywatności. § XII Informacje handlowe, opinie Klientów Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym (newsletter), takich jak: ofert, informacji o nowościach, wyprzedażach i akcjach specjalnych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej). Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się do newslettera na stronie: http://sklep.atomis.com.pl Rezygnacji z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym i handlowym można dokonać poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego się w e-mailu Sprzedawca zastrzega, że nie będzie przechowywał i wyświetlał opinii, zawierającej treści niezgodne z ust. 4 poniżej. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w opinii treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, a ponadto treści z użyciem wyrazów powszechnie uznanych za obelżywe; treści mogących naruszyć dobra osobiste osób trzecich, treści zawierających odesłania do innych stron internetowych; tekstów mających charakter utworu, pochodzących od osób trzecich, chyba że publikacja mieści się w ramach prawa cytatu; innych treści niezgodnych z prawem, a ponadto treści mających charakter reklamowy usług lub produktów podmiotów innych niż Sprzedawca. Klient zamieszczając opinię wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy lub Sprzedawca komentowali jego wypowiedzi, z poszanowaniem dóbr osobistych. § XIII Postanowienia końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu. Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających ze złożenia Zamówienia przed wprowadzeniem zmian.